Управління комунальної власності Львівської міської ради є структурним підрозділом департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів”.

Управління є підзвітним і підконтрольним директору департаменту економічного розвитку. Начальник управління несе персональну відповідальність перед міською радою, виконавчим комітетом, міським головою, заступником міського голови з фінансово-економічних питань та директором департаменту.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими підзаконними нормативно-правовими актами.

Основними завданнями управління є:

 • виконання функції органу управління майном комунальної власності територіальної громади м. Львова;
 • передача в оренду, відчуження (приватизація) майна комунальної власності територіальної громади м. Львова;
 • подання на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліки об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм.

До складу управління входять такі структурні підрозділи:

1. Відділ регулювання орендних відносин                                    

 Заступник начальника управління - начальник відділу : Харечко Ірина Михайлівна

Основними завданнями відділу є:

 • підготовка матеріалів для розгляду на засіданні компетентних комісій з питань пов'язаних з укладенням (переукладенням) договорів оренди, оформленням (переоформленням) патентів на право оренди;
 • скерування орендарям повідомлення про припинення договірних відносин після закінчення терміну дії договору оренди;
 • підготовка проектів договорів оренди, змін та доповнень до договорів у встановленому законодавством порядку, оформлення (переоформлення) патентів на право оренди, у зв'язку з їх придбанням суб'єктами підприємницької діяльності та договорів конструктивних елементів благоустрою комунальної власності;
 • скерування інформації по договорах ОКЕБ щодо надання наявності заборгованості в управління регулювання забудови для скасування паспортів;
 • підготовка проектів договорів оренди цілісних майнових комплексів підприємств комунальної власності.

Контактні телефони – 297 52 92, 297 53 09

2. Відділ формування майна

Начальник відділу: Горелікова Оксана Володимирівна 

Основними завданнями відділу є:

 • підготовка матеріалів для розгляду на засіданні колегії управління комунальної власності питань пов'язаних з включенням об’єктів оренди до Переліку відповідного типу, організації та порядку проведення електронного аукціону, електронного аукціону із зниженням стартової ціни та електронного аукціону за методом зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій;
 • підготовка проєктів ухвал, рішень виконкому, проектів наказів відповідно до рекомендацій колегії управління комунальної власності;
 • розробка нормативно-правових актів, а саме проєктів ухвал, рішень виконкому, розпоряджень міського голови, проєктів наказів управління комунальної власності з врахуванням рекомендацій колегії управління комунальної власності;
 • укладення договорів оренди за результатами електронного аукціону, електронного аукціону із зниженням стартової ціни, електронного аукціону за методом зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій та без проведення аукціону.

Контактні телефони – 297 55 13, 297 55 15.

3. Відділ реформування власності

Начальник відділу: Рясна Наталія Василівна

Основними завданнями відділу є:

 • організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна, що належать до комунальної власності міста;
 • здійснення реєстрації договорів купівлі-продажу державного та комунального майна;
 • підготовка необхідних документів про передачу об'єктів з державної у комунальну власність і проектів ухвал ради про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також документів щодо набуття містом об'єктів державної, комунальної та приватної власності;
 • здійснення прийому майна у комунальну власність міста і передачі у власність юридичних та фізичних осіб згідно з рішеннями ради;
 • організація роботи з підготовки проектів рішень виконавчого комітету Львівської міської ради про оформлення та видачу свідоцтв на право власності на об’єкти нерухомого майна.

Контактний телефон – 297 55 18, 297 55 65.

4. Контрольно-інвентаризаційний відділ

Начальник відділу: Мілян Галина Василівна

Основними завданнями відділу є:

 • ​здійснення контролю за дотриманням орендарями умов договорів оренди нежитлових приміщень, будівель та іншого майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Львова;
 •  забезпечення представництва управління комунальної власності під час виконання судових рішень з Державною виконавчою службою;
 •  надання погодження на проведення реконструкції, перепланування та проведення ремонтних робіт нежитлових приміщень, будівель та іншого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Львова;
 •  проведення перевірок (обстежень) та забезпечення візуалізації об’єктів комунальної власності для розгляду на  комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду, надання дозволу суборенди  майна територіальної громади м. Львова тощо

Контактний телефон - 297 55 09, 297 55 17.

5.  Фінансово-розрахунковий відділ

Начальник відділу: Глушко Ірина Володимирівна

Основними завданнями відділу є:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;

 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та Опції маркованого списку

 • фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

 • ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

 • внесення в програму укладених договорів оренди нежитлових приміщень, окремих конструктивних елементів благоустрою, ЦМК для здіснення нарахувань і обліку орендної плати, пені та неустойки;

 • здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

 • своєчасне подання звітності, тощо.

Контактний телефон - 297 55 33 (плата за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою), 235 70 51, 235 50 65 (плата за оренду нежитлових приміщень).

6. Відділ організаційно-аналітичного забезпечення

Начальник відділу:  Ходак Мар'яна Володимирівна

Основними завданнями відділу є:

 • ведення діловодства в управлінні: ведення кадрового діловодства, зняття з контролю документів; висвітлення роботи управління  в засобах масової інформації та на порталі управління  mayno.lviv.ua.
 • організаційне забезпечення роботи начальника управління;
 • приймання, передача та опрацювання вхідної інформації та документації;
 • реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції управління;
 • підготовка (видрук) проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, організаційно-розпорядчих наказів управління та наказів департаменту економічного розвитку з питань, що відносяться до компетенції управління; візування проектів актів відповідно до їх компетенції;
 • cкладання Номенклатури справ управління;
 • протокольний супровід особистого прийому громадян начальником управління.   

Контактний телефон – 297 52 10.

7. Юридичний відділ

Начальник відділу: Чернобай Сергій Сергійович

Основними завданнями відділу є:

 • організація та ведення претензійної і позовної роботи; представництво у встановленому законодавством порядку прав та інтересів управління у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, у яких приймає участь управління;
 • взаємодія з Державною виконавчою службою та іншими органами з питань виконання судових рішень і здійснення представництва інтересів управління під час виконання судових рішень;
 • здійснення правової експертизи та візування наказів, договорів, інших нормативно-правових актів, що підготовлені управлінням;
 • забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • підготовка висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності управління, а також у розробленні пропозицій для удосконалення діяльності управління; участь у роботі щодо зміни діючих або відміни таких, що втратили чинність наказів та інших актів правового характеру, виданих в управлінні.

Контактний телефон – 297 55 12, 297 55 16, 297 55 53, 297 55 08.